3. มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก และดุลการค้า

ข้อมูลตัวชี้วัด “มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก และดุลการค้า”

การนำเข้าสินค้า ใน พ.ศ. 2561 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้าสินค้ารวม 80.98 แสนล้านบาท ดีขึ้นจาก พ.ศ. 2560 โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.74 ซึ่งเป็นไปตามภาวะการส่งออกที่ขยายตัว อันเป็นผลมาจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที่ขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสินค้ากลุ่มวัตถุดิบ/กึ่งสำเร็จรูปมีสัดส่วนการนำเข้ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด ทั้งนี้ สินค้านำเข้าสำคัญ 5 รายการ ที่มีสัดส่วนการนำเข้ารวม ร้อยละ 39.86 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด ได้แก่ น้ำมันดิบ เครื่องจักรกล/ส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้า/ส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ และเครื่องเพชรพลอย และเมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2562) การนำเข้าสินค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สำหรับการส่งออกสินค้า ใน พ.ศ. 2561 มีมูลค่าการส่งออกรวม 80.86 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 จาก พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

สำหรับมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ใน พ.ศ. 2561 อยู่ในภาวะขาดดุลการค้าเล็กน้อย โดยมีมูลค่าการนำเข้าสูงกว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าประมาณ 0.13 แสนล้านบาท ซึ่งอยู่ในภาวะขาดดุลเป็นปีแรกนับจาก พ.ศ. 2558 และเมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า ดุลการค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง พ.ศ. 2556-2559 และมีแนวโน้มลดลงในช่วง พ.ศ. 2559-2561

มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก และดุลการค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2552-2561

ที่มา: กรมศุลกากร (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562